Blog Archives

“…den som håller ut intill slutet…” (Matteus 24:13)

Den Sista Halvtimmen – J. Sidlow Baxter (övers. av mig från engelska)

“…den som håller ut intill slutet…” (Matteus 24:13)

En predikant påpekade en gång att vägen till att få mer kraft i det andliga livet är att ha mer tryck.
Hemligheten till kraften i en ångmaskin är trycket från ångan. Motorn säger, ”Jag vill ha mer kraft,” och svaret kommer, ”Slå på mer tryck.”
. . . Han gör all prövning, lidande . . . till tillfället då han kan förmedla Sig Själv och Sin kraft till den som förtröstar på Honom. Hemligheten bakom Aposteln Paulus kraft var att han utnyttjade trycket från alla slags påfrestningar – mänsklig eller satanisk. Han gladde sig över tryck eftersom därmed kunde han få mer av Guds kraft. ”Därför är jag vid gott mod, i svaghet, i förakt, i förnödenheter, i förföljelse, i trångmål för Kristi skull. Ty när jag är svag, då är jag stark.” (2 Korintierbrevet 12:10).

Det är inte trycket i sig självt, utan användandet av det som för oss till platsen av kraft, genom ”eld och vatten, till en rik plats,” till ”platsen högt över allt” där Kristus Han Själv befriar oss från stress och påfrestning mitt i tryck, så att vi inte känner trycket, utan bara Hans närvaro och nåd.

Det här är exemplifierat i Paulus ord till Korintierna, när han relaterade till berättelsen om nöden som kom till honom i asien. Hans ordval berättar hur hjälplös han kände sig. ”…Vi blev så nertyngda [Eng. pressed (tryckta)] utöver vår förmåga, så att vi till och med misströstade om livet.” sa han (2 Korintierbrevet 1:8). Var är nu korsets seger manifesterad? Bara i den osynliga världen. Trycket var använt för att trycka aposteln till större kraft. Vid tiden i Efesus såg det ut som att inget hade fåtts. Aposteln hos vilken omrörningen skedde, undflydde just döden, och lämnar tyst Makedonien.

Så var det också vid Golgata. En hånande massa. Korsfästelse. Tystnad. Uppenbar triumf över folkhopen och mörkrets makter. Men efteråt miljoner av själar som genom den döden blev förda från mörker till ljus.

Så är det också med Guds barn i personlig erfarenhet. ”Tryckt utöver vår förmåga,” ”utan styrka,” ”till och med misströstade livet.” – var är segern? Var är kraften till att segra? Varför denna skenbara triumf från fienden? I den osynliga världen finner vi svaret. Hans segrande känner till segern genom nederlag. Hemligheten visas för den troende.

Trycket är dödsdomen över alla naturliga resurser – även fysisk styrka, all naturlig flyktkraft från karaktären, eller någon annan hjälp som kommer från temperament eller viljans styrka, eller egen-kraft av varje skepnad och form. Trycket måste vara stort nog att pressa ut all styrka och hopp utanför Gud. Och varför? ”…för att vi inte skulle lita på oss själva utan på Gud, som uppväcker de döda. Ur en sådan dödsfara räddade han oss, och han kommer att rädda oss. Till honom står vårt hopp att han även i fortsättningen skall rädda oss,” (2 Korintierbrevet 1:9-10).

 

Advertisements

Kyrkan är kallad ut. Jesus sa “GÅ UT”

“Ingenstans är syndaren befalld att gå till kyrkan, men överallt så är kyrkan befalld att gå till syndaren” – Don Harman

Det är sant. Var sa Jesus “Sitt kvar i era församlingar och vänta på att folk ska komma”? Ingenstans, men han sa “ UT i HELA världen och predika evangelium för hela skapelsen.” (Mark 16:15). Hur kan väckelse komma, om vi inte lyder Jesu befallning att gå ut?Väckelse behöver inte bara ske inne i kyrkan, utan även på “fältet” – gatan/köpcentrumet o.s.v.

Jag läser en bok som heter “Handbok för gatuevangelisation av Jacob Bock.” Där berättar han om många rörelser o.s.v som började med gatupredikan. Bland annat den moderna missionsrörelsen som startades av William Carey. Efter reformationen startades flera andliga rörelser av gatupredikanter. På så sätt ser vi hur viktigt evangelisation och gatupredikan är för att vinna folk för Jesus, detta visar även hur viktigt detta är för väckelse.

Vi kan inte förvänta oss att särskilt många folk ska bli frälsta i våra städer, när vi inte vill gå ut på gatorna och evangelisera och/eller predika. Särskilt när folk har en fel bild av kristendom, på grund av ljumma kristna, hycklare och sådana som är klädda som får men som i sitt inre är rovlystna vargar (Matt 7:15). Sedan är ju ett annat problem att folk i kyrkorna är inte alla kristna, utan det finns många getter, för att det inte predikas något frälsande budskap för det mesta. Utan för det mesta är det inget evangelium alls som predikas helt enkelt. “Ett utspätt evangelium är inget evangelium alls” – David Wilkerson

Man försöker få ut getter att evangelisera, och försöka omvända folk, när det är de själva som behöver bli omvända. Vi kan ju inte ha framgångsrik evangelisation om vi inte självs har det rätt ställt? Då blir vi som hycklare ju. Då blir det troligtvis förgäves (1 Kor 9:27). Vi behöver själva leva helgade liv, för utan helgelse kommer INGEN att se Herren (Heb 12:14).  Getterna kan och behöver skiljas från fåren, genom att evangelium predikas. De som är getter kanske lämnar församlingen då, precis som många blev anstötta och lämnade Jesus när han talade om att han är livets bröd o.s.v, och många av hans lärjungar sa då “…Det här är ett hårt tal. Vem står ut med att höra det?” (Joh 6:60). De var troligtvis inga sanna lärjungar, för det var några som inte trodde (Joh 6:64-65). På samma sätt kommer nog inte många stå ut med att helvete, vrede, dom och lag börjar förkunnas, eller i allt större grad. Johannes talar om många antikrister som hade utgått från dem, men som ALDRIG hörde till dem, för annars skulle de ha blivit kvar. (fotnot: Antikrister > falska profeter och lärare i vilka Antikrists ande är verksam) – 1 Johannesbrev 2:18-19. Han berättar vidare att “…detta skedde för att det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss.” På samma sätt hör inte alla som går till kyrkan till den kristna tron. Många har ju inte ens någon sann frälsande Tro. Därför kan de behöva omvändas genom sann predikan.

För det mesta predikas inget budskap “…i demonstration av Ande och kraft” – 1 Korinthier 2:4

Det är snarare ett budskap som vill försöka locka genom ord av mänsklig vishet (1 Korinthier 2:4 King James Version). Man vill locka dem med ett falskt glädjebudskap, som egentligen inte alls blir ett glädjebudskap för en förhärdad syndare, utan sorgligt nog kan ge förödande konsekvenser. Man lockar dem t.e.x med att om de kommer till Jesus så ska de få glädje, frid, kärlek o.s.v. Det blir ett annat evangelium (2 Kor 11:4, Gal 1:6-8).

“Man predikar inte längre om människans synd eller korsets blodiga stötesten. Så istället ger den moderna kyrkan föda åt “getterna.” – Eric Holmberg

Försöker vi ge föda åt fåren, eller underhåller vi getterna? Charles H. Spurgeon profeterade direkt eller indirekt vet jag ej: “Tiden kommer när istället för herdar som matar fåren kommer kyrkan att ha clowner som underhåller getterna.”

Tyvärr är det så.. Tar man bort korset, tar man nog bort kärnan i evangeliet, då blir det inte längre något evangelium. Paulus sa “Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap.” (1 Kor 1:23). Vi behöver allt mer och mer predika Kristus som korsfäst, predika om korset, men dock för givet att man också predikar lag, dom, helvete, vrede och synd då, så att de goda nyheterna Verkligen blir goda nyheter för onda självgoda syndare.

Vad sa Jesus till apostlarna? “Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” (Apg 1:8). På pingstdagen när Guds Ande utgjöts så var de samlade i övre salen. Det var på pingstdagen Petrus predikade så att omkring 3000 blev frälsta. Petrus berättade som det var, att de (som han talade till) hade korsfäst Jesus. Han predikade i Ande och kraft, predikan utifrån skriften, så att det “HÖGG till i deras hjärtan” (Apg 2:37). Ordfattigt som vårt svenska språk tyvärr är, så har jag kollat vad det grekiska ordet för “HÖGG” är, i den versen:
Katanyssomai: 1) att sticka, genomborra 2) Metafor: smärta sinnet skarpt, skaka/röra om det häftigt/våldsamt/kraftfullt

Som en följd av att det “högg till” i hjärtat på dem så frågade de vad de skulle göra. Vad svarade Petrus, att de skulle be en frälsningsbön? Nej, han sa åt dem att omvända sig (Apg 2:38), vilket skedde som en följd av att de tog emot hans ord/budskap (Apg 2:41) och de döpte sig sedan. På samma sätt behöver vi uppmana till omvändelse, inte att de ska be en frälsningsbön, när de inte ens sett sin egen syndfullhet “Aldrig kommer en person att se någon skönhet i Kristus som en frälsare, tills de upptäcker att de är en förlorad och förstörd syndare.” – J.C Ryle.
Vi ser om och om igen i Apostlagärningarna hur de predikar omvändelse, samt att Jesus sa att vi skulle predika det.

Det är sann predikan i Ande och kraft, som Petrus predikade. En gammal väckelsepredikant samt profet vid namn Leonard Ravenhill (finns en eller flera predikningar av honom med svensk text) la ut det bra:
“En populär evangelist når dina känslor. En sann profet når ditt samvete.” – Leonard Ravenhill

Det är sant, vi måste nå deras samveten. De är dyrbara, och vi får inte hålla tillbaka sanningen för dom, vi kommer få stå till svars inför Gud för det då, om vi vet sanningen, men ändå vill kompromissa, och ställa oss in hos människor (Galater 1:10). Folk ska ju omvända sig. Hur ska de omvända sig om de inte fått sina samveten genomborrade av lagen och så? De måste ju få insikt om synd, vilket lagen gör (Rom 3:20). Bibeln säger ju att “Herrens lag är fullkomlig, konverterar själen…” (Psalm 19:7 KJV). Alltså är lagen fullkomlig i att föra en syndare med ett genomborrat samvete, som har insikt om synd och så, till Jesus för att finna nåd, barmhärtighet, förlåtelse och frälsning genom omvändelse och tro. Det är helt i enlighet med bibeln som säger “Men vi vet att lagen är god, om man brukar den rätt” (1 Tim 1:8), sedan står där vidare HUR lagen är god/bra. Samt att Helige Ande överbevisar dem om synd, dom och rättfärdighet (Joh 16:8). Alltså ska vi samarbeta med honom genom att tala om dom, synd och så.

Några citat från väckelsepredikanten John Wesley som grundade metodiströrelsen: “Innan jag predikar kärlek, barmhärtighet och nåd, måste jag predika synd, lag och dom.” , “Predika 90 procent lag och 10 procent nåd” (Jag kommer skriva mer om honom senare, så ni kan inspireras).

“Det oödmjukade människans hjärta är som en sten, om det inte kommer att smälta av Guds ord som elden, kommer det att brytas sönder av den som hammaren. Oavsett vilket motstånd som ges till ordet, kommer det att bäras ner och brytas sönder i småbitar.” – Matthew Henry (kommentar på Jeremia 23:29 som talar om Guds ord som en eld och som en hammare). Därför måste vi predika dom, helvete, vrede, synd och lag.

Å Gud! Sänd ut sanna evangelister/profeter som vågar konfrontera synd, och inte kompromissa angående vrede, dom, helvete, lag. Utan som predikar i demonstration av Ande och kraft. Låt folk få sådan börda för de förlorade, och låt dem brinna så starkt för evangelisation i sina hjärtan att de inte kan hålla tillbaka evangeliet och sanningen, Amen. (baserat mycket på Jeremia 20:8-9). <<Bra kapitel för övrigt, angående predikan och evangelisation. Petrus förnekade ju Jesus tre gånger. Men när den Helige Ande utgjöts så blev han frimodig, och predikade och omkring 3000 blev frälsta. Sådana bör vi också vara, eftersom Andens kraft inte bara är till för helande och så, utan också för predikan. De ska gå hand i hand för det mesta. Vi ser både i Markus evangeliet och i Apostlagärningarna hur ordet bekräftades GENOM de tecken som ÅTFÖLJDE DET (Mark 16:20) eller liknande. Alltså ska det inte vara tvärt om. 1 Korinth 1:22 Ty judarna begär tecken och grekerna söker visdom. 23 Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap.

Vi kan inte förvänta oss att särskilt många folk ska bli frälsta i vår stad, när vi inte vill gå ut på gatorna och evangelisera och/eller predika. Särskilt när folk har en fel bild av kristendom, på grund av ljumma kristna, hycklare och sådana som är klädda som får men som i sitt inre är rovlystna vargar (Matt 7:15). Sedan är ju ett annat problem att folk i kyrkorna är inte alla kristna, utan det finns många getter, för att det inte predikas något frälsande budskap för det mesta. Utan för det mesta är det inget evangelium alls helt enkelt. “Ett utspätt evangelium är inget evangelium alls” – David Wilkerson

En del verkar bryr sig mer om hur många som kommer till deras möten, än att folk ska bli frälsta.

För det mesta predikas inget budskap “…i demonstration av Ande och kraft” – 1 Korinthier 2:4  Det är snarare ett budskap som vill försöka locka genom ord av mänsklig vishet (1 Korinthier 2:4 King James Version). Man vill locka dem med ett falskt glädjebudskap, som egentligen inte alls blir ett glädjebudskap för en förhärdad syndare, utan sorgligt nog kan ge förödande konsekvenser. Man lockar dem t.e.x med att om de kommer till Jesus så ska de få glädje, frid, kärlek o.s.v. Det blir ett annat evangelium (2 Kor 11:4, Gal 1:6-8). Ett “budskap” som ger folk en falsk säkerhet, och de blir bittra avfällingar på grund av lidanden o.s.v. Många som är oomvända, och som tror att de är kristna på grund av det. 80-90% av de som “beslutar sig för Jesus” faller av från tron (videon är dock gjord i USA), men kan inte vara mindre i Sverige. Jag har lagt upp den videon tidigare, den visar att modern evangelisation och metoderna för att få in folk i kyrkan är obiblisk. Har du inte sett videon finns den längst upp på bloggens meny.

Angående detta, läs gärna detta inlägg med ett stycke från en 90-årig norsk kvinnas syn från 60-talet om nutiden: http://job25-masken.blogspot.se/2009/12/90-arig-norsk-kvinnas-syn-fran-60-talet.html