Vad säger Bibeln om att ha föredömen/att vara ett föredöme?

(Jeremia 6:16) Så säger Herren: “Ställ er vid vägarna och spana, fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den, så skall ni finna ro för era själar.” Men de svarade: “Vi vill inte vandra på den.”

Detta sa Gud genom profeten Jeremia till Israel som hade avfallit från Gud.

”Fråga efter de urgamla stigarna” – först och främst så handlar det om de stigar som de trogna fäderna (t.ex. patriarkerna) vandrat på, i trohet inför Gud.

När orättfärdighet och avfall råder, så bör vi ”fråga efter de urgamla stigarna” d.v.s att se tillbaka på den tid då rättfärdighet rådde och trogenhet inför Gud och hans ord, och lära oss utav det genom att se vad de gamla väckelsepredikanter och så predikade och hur de levde o.s.v.

(5 Mosebok 32:7)Kom ihåg forna dagar. Ge akt på gångna släktens år. Fråga din far, han skall berätta för dig, dina äldste, de skall säga dig det.”

Kom ihåg forna dagar” – Vi bör ta vara på kyrkohistoria och väckelsehistoria, eftersom därifrån kan vi se vad nyckeln/nycklarna till deras väckelser var och hur Gud använde dessa människor och verkade ibland dem, och lära oss av detta och bli inspirerade. Samt se vad de lärde ut. Det är viktigt att precis som det står ”kom ihåg” – att vi kommer ihåg, eftersom det är lätt att glömma bort/strunta i eller förakta kyrkohistoria och väckelsehistoria och hur de som gått före oss levde och så. Nedan har vi liknande verser.

(Job 8:8) Fråga gångna släktled och ta vara på fädernas erfarenhet. 9 Ty vi själva är från i går och vet inget, en skugga är våra dagar på jorden. 10 Men de skall undervisa och berätta för dig och delge ord från sina hjärtan.

 

Vi har mycket att lära oss av de som gått före i tron, och vi uppmanas att ta vara på fädernas erfarenhet”. Vi har mycket att ta vara på av deras erfarenheter i deras tjänster inför Gud, deras misslyckanden och hur de tog sig igenom motgångar och om deras framgångar o.s.v. Särskilt eftersom de har mycket erfarenheter och undervisning som inte vi har som enskilda, och/eller i vår tid. T.ex. så fanns det några kristna förr, som kallades Puritaner – dessa kunde skriva böcker på hundratals sidor om bara ett ämne, fullt av gudagiven visdom över detta ämne. Särskilt i vår tid har vi att ta vara på ”fädernas erfarenhet” och kyrkohistoria, när sådant avfall och liberalteologi finns i Sverige och andra länder. Då är det tid att vi läser om folk som verkligen levt ”i Jesu fotspår” (se 1 Pet 2:21; 1 Joh 2:6).

Job var ju själv i svåra prövningar när han sade detta. Alltså verkar det som att detta är något som varit till stor hjälp för honom själv – att ta vara på fädernas erfarenhet och deras undervisning och så.

Han säger att de ska undervisa dig – Bibeln är självklart främst, och ska inte ersättas av andra böcker. Men vi ska även ta vara på vad de som gått före oss har att berätta och undervisa (utifrån Bibeln), eftersom jag är säker på att Gud lagt vissa bibelämnen t.ex. ”helgelse” på folks hjärtan, som de har stor kunskap om och ljus över genom Guds Andes undervisning och ledning, men även för det mesta genom egna erfarenheter kanske.

Samt att han säger att de ”de ska berätta för dig”De ska berätta om sina liv, hur de levt med Gud och sådant.

Sedan så säger han även att de ska ”delge ord från sina hjärtan” – Detta låter som att det skulle vara något personligt de skulle kunna ha att säga, som kan tala rakt in i våra situationer, till vårt hjärta.

(Hebreerbrevet 6:11) Men vi önskar att var och en av er skall visa samma iver [uppriktighet/aktsamhet] att bevara full visshet i hoppet ända till slutet, 12 så att ni inte blir tröga [lata] utan följer dem som genom tro och uthållighet ärver löftena.

OBS. orden i [ ] är mina, för att visa alternativa översättning(ar) av ordet som är före.

följer dem”Ordet för följer kan även betyda ”en imiterare”. Vi kan lära oss av troshjältars tro och uthållighet b.l.a (särskilt Bibelns troshjältar).

(Filipperbrevet 3:17) Bröder, ta mig till föredöme och se på [observera] dem som lever efter den förebild ni har i oss.

(1 Korinthier 10:33) Själv försöker jag i allt foga mig efter alla och söker inte mitt eget bästa utan de mångas, att de skall bli frälsta. (1 Korinthier 11:1) Följ mitt exempel liksom jag följer Kristi exempel.

”Följ mitt exempel” eller: ”imitera mig” eller ”var efterföljare av mig” och ”såsom jag imiterar Kristus” / ”såsom jag är en efterföljare av Kristus”, såsom som andra översättningar säger (eller liknande).

Eftersom Paulus följer Kristi exempel, så är Paulus ett bra exempel för oss att följa. På vilket sätt följer Paulus Kristi exempel? Jo, som vi ser i de tidigare verserna, så försökte Paulus foga sig efter alla och inte söka sitt eget bästa, för att folk ska bli frälsta. Så gjorde också Jesus, för Jesus ”…har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.” (Markus 10:45). Självklart menar ju inte Paulus att man ska foga sig efter alla, i det att man kompromissar med Guds ord.

Självklart är ju inte detta detta enda sättet som Paulus imiterade Jesus i/följde i. Hela hans liv var en imitation av Jesus Kristus, och ett liv ”i hans fotspår” och ett liv ”så som han levde” (se 1 Pet 2:21; 1 Joh 2:6). Han sa ”och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig…” Galaterbrevet 2:20.

(1 Korinthier 4:15) Om ni än skulle ha tusentals uppfostrare i Kristus, har ni ändå inte många fäder. Det var jag som i Kristus Jesus födde er till liv genom evangeliet. 16 Därför ber jag er: var mina efterföljare. 17 Timoteus, mitt älskade och trofasta barn i Herren, sänder jag nu till er. Han skall påminna er om vad jag undervisar i Kristus Jesus, det jag överallt lär ut i alla församlingar.

 

Akta er för dåliga exempel

 

(3 Johannesbrevet 1:9) Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som älskar att vara den främste bland dem, vill inte ha med oss att göra. 10 Om jag kommer skall jag därför påminna honom om vad han gör, hur han sprider elakt förtal om oss. Och han nöjer sig inte med det utan vägrar dessutom ta emot bröderna, och när andra vill göra det, hindrar han dem och driver ut dem ur församlingen. 11 Älskade broder, följ inte dåliga exempel utan goda. Den som gör det goda tillhör Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud. 12 Demetrius har gott vittnesbörd av alla, ja, av sanningen själv. Också vi kan intyga det, och du vet att vårt vittnesbörd är sant.

Diotrefes är ett exempel på en som är ett dåligt exempel, som man inte ska följa. Vi ska följa goda exempel, inte dåliga – så att vi inte påverkas negativt. Då blir det ett gott vittnesbörd för folk (v. 12), som med Paulus omvändelse t.ex.


Man kan vara ett föredöme för troende:

 

(1 Thessalonikerbrevet 1:6) Och ni blev våra efterföljare, ja, Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige Ande ger. 7 Så har ni blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och i Akaja. 8 Ty från er har Herrens ord gett återljud, inte bara i Makedonien och Akaja, utan överallt har er tro på Gud blivit känd, så att vi inte behöver säga något.

Den makedoniska kyrkan i filippi var den enda som hade blivit omvänd i Europa före thessalonikerna (de som brevet är skrivet till). Så även fastän de hade blivit omvända före thessalonikerna, så var de troende i thessalonika ändå föredömen för de troende i Makedonien och i Akaja. Detta visar hur brinnande sådana som är nya i tron ofta kan vara och att även dessa kan vara föredömen.

(1 Timoteus 4:12) Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet (Titus 2:7) och var själv ett föredöme i goda gärningarGe i din undervisning prov på oförfalskad sanning och värdighet.

Genom att vara ett föredöme i goda gärningar kan andra också bli inspirerade, få en iver efter goda gärningar. Jesus har ju, som det står i samma brev och kapitel: ”…offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar.(Titus 2:14).

”Ge i din undervisning…” – Undervisningen vore ganska ofruktbar om inte lärarens föredöme själv bekräftade hans undervisning. Det är viktigt att man har föredömen som lever som de lär ut.

 

Föredömen — För att kunna uthärda lidanden:

 

 

(Jakob 5:10) Bröder, ta profeterna som talade i Herrens namn till föredömen i att tåligt uthärda lidanden. 11 Vi prisar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och sett hur Herren till slut handlade med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet.

(1 Petrus 2:19) Om någon som vet att Gud är med honom, håller ut när han får lida oskyldigt, så är det nåd från Gud. 20 Vad är det för berömvärt, om ni härdar ut med att bli slagna när ni handlar orätt? Men om ni håller ut när ni får lida fast ni handlar rätt, då är det nåd från Gud. 21 Detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni skulle följa i hans fotspår. 22 Han hade inte begått någon synd, och svek fanns inte i hans mun. 23 När han blev smädad, smädade han inte igen, och när han led, hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist.

Gud kan alltså vara med en fastän man får lida (v. 19-20). Gud behöver nödvändigtvis inte hålla lidande borta från oss. Han kan ge nåd till att hålla ut i oskyldigt lidande. Precis som det står i vers 21, så är vi kallade till att lida. Att följa i Jesu fotspår innebär alltså även bland annat att man får lida. Jesus Kristus led i vårt ställe, som ett lamm utan fel och lyte (1 Petr 1:19). Han var helt oskyldig, men fick ändå lida. Han utstod det för oss. Det står att han efterlämnade ett exempel, på vilket sätt? Svaret finner vi i v. 22-23, och sådana ska vi också vara om vi får utstå sådant. Men att efterlämna ett exempel var självklart inte det enda objekt Jesus led för, men det är ett viktigt objekt.

På samma sätt behöver vi ha Jesus som exempel för att kunna utstå lidanden fastän vi är oskyldiga. Därför är det viktigt att ha goda exempel och föredömen, t.ex. martyrer och missionärer  som har fått lida mycket för Jesus Kristus, och för evangeliet.

Eftersom Jesus har efterlämnat ett exempel så kan vi leva så som Jesus levde: (1 Johannesbrevet 2:6) ”Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde.” Men det är inte bara eftersom Jesus har efterlämnat ett exempel som vi kan leva så som Jesus levde. Utan även genom att själv läsa hur Jesus levde, och som sagt genom att se hur Paulus levde, som jag berättat om ovan. Om man verkligen förblir i Jesus så lever man som Jesus.

 

Man kan vara ett föredöme för ofrälsta:

 

(1 Timoteus 1:15) Det är ett ord att lita på och värt att på allt sätt tas emot, att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare – och bland dem är jag den störste. 16 Men jag mötte barmhärtighet, för att Kristus Jesus skulle visa hela sitt tålamod främst mot mig och låta mig bli en förebild för dem som skulle komma till tro på honom och vinna evigt liv.

På vilket sätt skulle Paulus vara en förebild genom denna händelse? Jo, genom att vara ett levande bevis på att Jesus Kristus kan frälsa och förvandla även de största syndarna. Därför står det ”en förebild för dem som skulle komma till tro på honom och vinna evigt liv.” alltså handlar det om dem som fortfarande var ofrälsta. Alltså kan vårt vittnesbörd om hur vi blev frälsta ha stor påverkan på ofrälsta människor. Dock ska det givetvis ske i samband med att de även får höra evangeliet, eftersom tron kommer av predikan (Rom 10:17).

(2 Korinthier 6:4) ”Nej, under alla förhållanden vill vi visa att vi är Guds tjänare…”

Det står ”visa”, inte ”säga” – i 1 Johannesbrevet 3:18 står det: ”…låt oss älska, inte med ord eller fraser utan i handling och sanning.” världen vill se äkta hängivna kristna som lever som de lär, som lever i kärlek och helighet. Detta är b.l.a att vara ljus och salt för världen (Matt 5:13). Salt väcker törst – på samma sätt kan vi väcka andlig törst för folk genom att vara salt. Genom att de ser att vi lever heligt och så kan det väckas en andlig törst efter Gud och hans ord i dem. Genom att utstå lidanden o.s.v. och ändå bestå i kärlek o.s.v (som nämns i verserna efter), så kan dessa beröras. Genom detta kan det visas att man är Guds tjänare. Det är inte ovanligt att folk som förföljt kristna har blivit omvända genom att de såg troheten till Kristus eller så eller kärleken som de kristna hade till dem och så.

Skuggan av våra gamla liv kan ses av människor, och de ser hur vi blivit förvandlade (som Paulus t.ex. som förföljde kristna), vilket kan beröra människor, vare sig de är troende eller icke-troende. Precis som Petrus skugga föll över sjuka, som blev botade (Apg 5:15).

 

Exempel på en väckelsepredikant som blivit inspirerad av en troshjälte

 

När den kände väckelspredikanten D. L. Moody ett tag efter att han blev frälst hade det svårt med ekonomin, och besparingar. Hände det att hans vänner stundom klandrade honom för hans obekymrade levnadssätt, då svarade han: ”Gud är rik, och det är för honom jag arbetar.” Han visste, att Gud kunde hjälpa den som förtröstar på honom; så hade ju skett med troshjälten George Müller, som Moody läst om och ville lära av. Och Gud hörde hans bön, men tron måste först prövas. Några vänner fick – utan någon påstötning – en ingivelse att ge den unge missionären vad han behövde. Det gällde nu ingenting mindre än att bygga upp en helt ny mission för D. L. Moody.” (taget från boken “D. L. Moody – En världsväckare” av Karl Jäder, men jag har uppdaterat till nyare svenska och så — kort och gott så rekommenderas inte den boken, den var ganska tråkig, jag antar att det bara var just den biografin, finns säkert bättre biografier om D. L. Moody).

Advertisements

Posted on May 8, 2013, in Uncategorized and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: